Menu
A+ A A-

Regulamin

§1 Warunki ogólne. 

 1. Internetowy System Obsługi Klienta ahojonline.pl, zwany dalej Ahoj! Drukarnią, jest prowadzony przez firmę Ahoj! Marketing z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Świerczewskiego 57b. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy firmą Ahoj! Marketing, a Klientem korzystającym z Ahoj! Drukarni. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą również wszystkich klientów zamawiających usługi poligraficzne w Ahoj! Marketing bez użycia systemu ahojonline.pl.
 2. Zamówienia w Ahoj! Drukarni mogą składać Klienci, którzy: 
  a) Posiadają dostęp do internetu, poddali się procedurze rejestracyjnej oraz otrzymali swoje indywidualne hasło dostępu oraz numer identyfikacyjny.
  b) Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 4. Ahoj! Marketing zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )
 5. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Ahoj! Marketing, które zostanie zapłacone kartą płatniczą lub przelewem (przedpłatą). Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po uregulowaniu powstałego zobowiązania.

 

§2. Ceny 

 1. Ceny opublikowane w cenniku Ahoj! Drukarni są cenami brutto, do których doliczony jest podatek VAT w wysokości 23%.


§3. Realizacja zamówień 

 1. Zamówienie złożone w Ahoj! Drukarni składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z Oferty Ahoj! Drukarni.
 2. Rejestracja i przenoszenie zleceń bez użycia systemu ahojonline.pl wykonywane są wyłącznie przez pracowników Biura Obsługi Klienta Ahoj! Drukarni w godzinach od 9:00 do 16:00.
 3. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie i zaleceniami "Jak przygotować projekt", dotyczącymi danej pozycji oferty. W przypadku zamówienia projektu czas realizacji liczony jest od momentu zaakceptowania projektu przez Zamawiającego.
 4. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a Ahoj! Marketing informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu jednak nie później niż data realizacji zamówienia.
 5. Ahoj! Drukarnia pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym niż zalecany w "Jak przygotować projekt" formacie.
 6. Zlecenia składane lub przenoszone za pośrednictwem systemu Ahoj! Drukarni, przygotowane zgodnie z zaleceniami "Jak przygotować projekt" nie są obłożone żadną, dodatkową opłatą.

 

§4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień 

 1. Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia przez drukarnię. Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym (np. termin realizacji 3 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym).
 2. Terminy realizacji zamówień w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
 3. Terminy realizacji zamówienia liczone są od momentu potwierdzenia przez Ahoj! Drukarnię gotowości projektu graficznego do druku. Klient jest informowany na bieżąco o aktualnym statusie realizacji zamówienia poprzez e-mail lub w Zakładce "Moje zamówienia".
 4. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 5. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Ahoj! Drukarni w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 6. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 2 dni. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę.
 7. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru.
 8. Przyjęcie towaru z późniejszym terminem realizacji na magazyn wysyłkowy nie jest równoznaczne z jego wysyłką w tym samym dniu.
 9. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) Ahoj! Drukarnia może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

 


§5. Odpowiedzialność za jakość

 1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Ahoj! Drukarnia sprawdza pliki pod kątem przygotowania do druku, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików. W przypadku, gdy plik projektu zawiera rażące błędy lub ostrzeżenia Ahoj! Drukarnia informuję o tym fakcie klienta i może przygotować szczegółową analizę pliku graficznego i instrukcje dot. poprawek.
 2. Ahoj! Drukarnia gwarantuje jakość określoną w specyfikacjach zamieszczonych w serwisie ahojonline.pl dostępnych dla każdego produktu po kliknięciu zakładki "Specyfikacja produktu".
 3. Ahoj! Drukarnia nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta i opatrzony pieczęcią Ahoj! Drukarni oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są wyłącznie jako pełne arkusze drukarskie.


§6. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta 

 1. Plik dostarczony do Ahoj! Drukarni drogą internetową Ahoj! Marketing zobowiązuje się do skasowania po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy.
 2. Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
 3. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Ahoj! Marketing jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku jeśli pliki zostały przesłane na indywidualne konto FTP (tworzone w trakcie rejestracji klienta i dostępne tylko po podaniu indywidualnego hasła i loginu). Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP.

 

§7. Płatności 

 1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w Ahoj! Drukarni jest przedpłata, przelew lub systemem płatności internetowej zintegrowanym z ahojonline.pl. Po zaksięgowaniu wpłaty, zlecenie przechodzi do realizacji.
 2. Istnieje możliwość dokonania płatności kartą kredytową w momencie składania zamówienia. W takim przypadku warunkiem koniecznym realizacji zamówienia przez Ahoj! Drukarnię jest pozytywna autoryzacja płatności przez system E-Card.


§8. Reklamacje 

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Ahoj! Drukarnię. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 21 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu lub formularza reklamacji zamieszczonego w serwisie www. - formularz reklamacji (dla klientów posiadających swoje konto). Termin 21 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki poprawionego zamówienia w przypadku uznania reklamacji pokrywa Ahoj! Drukarnia.
 3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Ahoj! Marketing reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Ahoj! Markeing poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.


§9. Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Ahoj! Marketing wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 


§10. Właściwość Sądu 

 1. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Ahoj! Marketing.